Spirit Soul photo by Cherylynn Tsushima

Spirit Soul photo by Cherylynn Tsushima

 Spirit/Soul photo by Cherylynn Tsushima

Spirit/Soul photo by Cherylynn Tsushima

h_20140304_DixonPlace-DanceIntoDeliverance_Cherylynn.Tsushima_004.jpg
h_20140304_DixonPlace-DanceIntoDeliverance_Cherylynn.Tsushima_025.jpg
IMG_9653 (edit).jpeg
DanceintoDeliverance_112113_Cherylynn.Tsushima_300.jpg
h_20131121_AwakeningMovement_Cherylynn.Tsushima_324.jpg
IMG_9692.JPG
IMG_7190.JPG